Invitation

for exhibitor

line
line

Application

APPLICATION FOR EXHIBITOR  

The 22nd annual AKADÉMIA & VAPAC® OCTOBER 9 - 11, 2018 in Bratislava, capital city Slovak Republic»

 Application Deadline :                          JUNE 30,  2018
                                                        Applications sent by MAY  31, 2018 will receive a 10% discountline

List of Exhibitors

list of exhibitors will be updatet continuously 


Advantage Austria  

IMC University of Applied Sciences Krems
University of Applied Sciences BFI Vienna
University of Applied Sciences Wiener Neustadt 
Carinthia University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Upper Austria
University of Applied Sciences for Management & Communication
MODUL University Vienna
ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg
Tourismusschulen Bad Gleichenberg
WU Wirtschaftsuniversität Wien

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

BBI - Hotel &Tourist Management Luxembourg

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Technická fakulta
Fakulta životního prostředí
Fakulta lesnická a dřevařská
Fakulta tropického zemědělství
Institut vzdělávaní a poradenství

České vysoké učení technické v  Praze

Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Fakulta dopravní
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta informačních technologií

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta EU
Obchodná fakulta EU
Fakulta hospodárskej informatiky EU
Fakulta podnikového manažmentu EU
Fakulta medzinárodných vzťahov EU
Podnikovohospodárska fakulta EU

Fulbright Commission

HTMi-Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland

Information Planet 
oficiálne zastupuje v SR nasledovné vzdelávacie inštitúcie:

Dánsko:
Copenhagen Business Academy, KEA - Copenhagen School of Design and Technology, Aalborg University, UCN - University College Northern Denmark, VIA University College, Business Academy Aarhus, Lillebaelt Academy, ZIBAT – Zealand Institute of Business and Technology, IBA- International Business Academy

Holandsko:
The Hague University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Science, Saxion University of Applied Sciences, HZ university of Applied Sciences

Anglicko:
Anglia Ruskin University, Brunel University London, Cambridge Ruskin International College, London Brunel International College, Coventry University, Middlesex University London, De Montford University, Northumbria University, Ulster University London, University of Gloucestershire, Bath Spa University, Queen´s University Belfast, University of Stirling, University of Exeter, Newcastle University London, Glasgow Caledonian University, The University of Law, University of Roehampton, Hult International Business School, GSM London, University of East Anglia, St. George’s University of London, Condé Nast College of Fashion and Design

Švédsko:
Jönköping International Business School (JIBS), School of Engineering, Jönköping University (JTH), Malmö University

Institut Francais de Slovaquie

INTERSTUDY Bratislava
oficiálne zastupuje v SR vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie:

Veľká Británia
Anglia Ruskin University, British & Irish Modern Music Institute, Canterbury Christ Church University, City University London, Coventry University, De Montfort University, London Metropolitan University, Middlesex University London, New College of the Humanities London, Nottingham Trent University, SAE Institutes, Sheffield Hallam University, Southampton Solent University, Swansea University, University of Bedfordshire, University of Birmingham, University of Central Lancashire, University of Derby, University of Essex, University of Hertfordshire, University of Liverpool, University of Portsmouth, University of Roehampton, University of South Wales, University of Sunderland, University of Westminster, University of the West of England Bristol, University of Winchester, University of Worcester

 Dánsko
VIA University College Horsens a Aarhus, VIA Design Herning, Business Academy Aarhus, International Business Academy Kolding, Copenhagen School of Design and Technology, University College of Northern Denmark, Zealand Institute of Business and Technology, Dania Academy of Higher Education

 Holandsko
University of Groningen, Hague University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Sciences, Saxion University of Applied Sciences, Inholland University of Applied Sciences

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta
Hudební fakulta  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Teologická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta

Kancelária veľvyslanectva Kanady

Masarykova univerzita Brno

Právnická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií  

Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Lesnická a drevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta - samostatná expozícia
Zahradnická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Institut celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta psychológie
Fakulta práva
Fakulta informatiky

Prague College

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov

Pro Edukka, Bratislava

SAAIC -Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Slovenská akademická informačná agentúra

SCIO, s.r.o., Praha

SciencesPo France

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnicka fakulta STU v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ústav manažmentu 

Slovensko -francúzsky univerzitný inštitút, Banská Bystrica

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní
Fakulta textilní
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 
Ekonomická fakulta
Fakulta umění a architektury
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Fakulta zdravotnických studií
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií
Fakulta umení
Letecká fakulta

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta priemyselných technológií

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Právnická fakulta
Teologická fakulta  

TOUCH IT

University College Birmingham

Hospitality & Tourism Management
Sport & Fitness studies
Business Enterprise
Events Marketing Management
Special Hair & Media make-up
Culinary Arts
Airport & Airline management
Health & Social care
Childhood studies

University of New York in Prague

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd
Matematicko – fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Pedagogická fakulta
Farmaceutická fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Jesseniova lekárska fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné výchovy
Právnická fakulta
Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta ekonomicko - správní Fakulta filozofická
Fakulta chemicko - technologická
Fakulta restaurování
Fakulta zdravotnických studií
Ústav elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Univerzitní institut  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Vysoká škola báňská - TU Ostrava

Ekonomická fakulta
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Ústav humanitných a technologických vied
Ústav občianskej bezpečnosti
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti
Ústav celoživotného vzdelávania

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/ City University of Seattle

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury
Fakulta chemická
Fakulta podnikatelská
Fakulta stavební
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarních umění
Ústav soudního inženýrství 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Zastúpenie Európskej komisie v SR

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta humanitných vied
Fakulta špeciálneho inžinierstva

Železnice SR

 

 

line

Schedule presentations exhibitors

Accompanying Seminar Programme
Tuesday 9.10.2018
section A section B
10:30 - 10:55Univerzita Palackého v Olomouci
11:00 - 11:25Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:30 - 11:55Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
12:00 - 12:25Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
12:30 - 12:55Masarykova univerzita, Brno
13:00 - 13:10Právnická fakulta UK
13:10 - 13:20Prírodovedecká fakulta UK
10:30 - 10:45Univerzita Komenského v Bratislave
10:45 - 10:55Lekárska fakulta UK
11:00 - 11:25Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
11:30 - 11:40Filozofická fakulta UK
11:40 - 11:50Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
12:00 - 12:25Univerzita Karlova
12:30 - 12:40Fakulta telesnej výchovy a športu UK
12:40 - 12:50Fakulta managementu UK
13:00 - 13:25University of New York
Wednesday 10.10.2018
section A section B
09:30 - 09:55ČVUT v Praze
10:00 - 10:25IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Vysoká škola chemicko technologická v Prahe
11:30 - 11:55Masarykova univerzita, Brno
12:00 - 12:25Metropolitní univerzita Praha
12:30 - 12:55University of New York
13:00 - 13:25 Vysoká škola polytechnická
09:30 - 09:55ČZU v Praze
10:00 - 10:25Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:55Univerzita Palackého v Olomouci
11:00 - 11:25Ako sa vyvíjali technológie a čo nás čaká najbližších 5 rokov? Nahradia nás roboty?
11:30 - 11:55Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
12:00 - 12:25Univerzita Karlova
12:30 - 12:40Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
12:40 - 12:50Farmaceutická fakulta UK
13:00 - 13:10Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
13:10 - 13:20Pedagogická fakulta UK
13:20 - 13:30Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Thursday 11.10.2018
section A section B
09:30 - 09:55Francuzsky institut
10:00 - 10:25University of New York
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Masarykova univerzita, Brno
09:30 - 09:55Slovenska akademicka a informacna agentura
10:00 - 10:25Štúdium s podporou Žlezníc Slovenskej republiky
10:30 - 10:55Univerzita Karlova
11:00 - 11:25empty

line

Useful informations

Present your institution and became a part of Study & Career Fair - at the 22nd year of the AKADÉMIA & VAPAC® fair which will be held on October 9-11, 2018 in Bratislava, capital of the Slovak Republic.

The fair is an ideal platform for presenting your institution, bachelor’s and master’s programmes, exchange programmes, language courses, further education courses, counselling on job offers and other services.

The higher education system has undergone many transformations. Slovak students have become more mobile and have a growing interest not only in studying at home but also abroad. These transformations have led to a growing demand for up-to-date, detailed information on educational and professional topics for the following target groups:

 • 1. Secondary school students in the final year of study
 • 2. Undergraduate and graduate students
 • 3. Young professionals and recent graduates

The fair also offers to visitors a possibility to discuss with professional experts of education and human resources from participated institutions. 

YEAR 2017
Visitors:
 The 21st
 year of the fair was attended by 8 299  visitors.

By type of secondary school: [school types, order as in chart: general secondary school (gymnázium), conservatory (konzervatórium), vocational secondary school (stredná odborná škola), industrial secondary school (stredná priemyselná škola), academy (akadémia), arts secondary school (stredná umelecká školy), medical secondary school (stredná zdravotnícka škola), combined school )spojená škola.

Exhibitors from the following countries:  Austria, Czech Republic, Canada, Denmark, France, Hungary, Italy, Netherlands,  Slovak Republic, Switzerland, Sweden, United Kingdom, USA.

YEAR 2018
Don’t miss your chance to present your institutions, programmes and services at the 22nd year of the 2018 AKADÉMIA & VAPAC® fair!
Will be held from                                                               9 to 11  October 2018,
                                                                           NTC, Príkopova 6, in Bratislava, Slovak Republic.

VISITORS: How to proceed?

 • Step one: Complete the Registration Form
 • Step two: Complete the application to order the following services:
  Exhibition stand, exhibition area, publishing information on your institution in the catalogue, advertisement of the institution in the catalogue, presentation at the seminar, publicizing of the institution on the website, advertisement on large screen during the fair, refreshments, accommodation in hotels with prices for exhibitors, hostesses, admission to social evening, tickets to theatre performances, taxi service.

Partners

 • profit
 • trend
 • logo kdm1
 • EU
 • MSSR
 • SRK