Slovenská akademická informačná agentúra  je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Študenti, ktorí využili jej aktivity, sa podelili so svojimi skúsenosťami ...

Lucia Pivková - na  Univerzite v Štrasbourgu  

   V rámci spolupráce medzi Ekonomickou Univerzitou v Bratislave sme mali možnosť požiadať o štúdium dvojitého diplomu vo Francúzsku. Vďaka tejto skvelej príležitosti som zažila nezabudnuteľný rok na EM Strasbourg Business School, kde som študovala „Medzinárodný a Európsky Obchod“ v anglickom jazyku spolu so študentmi z rôznych európskych krajín, ako aj z Ázie či Austrálie.

Skúsenosť pokladám za nesmiernu komparatívnu výhodu, ktorá mi umožnila získať nové pohľady na podnikanie v medzinárodnom prostredí. V rámci programu sme absolvovali týždeň prednášok a simulácií v Európskom Parlamente, diskusie v Rade Európy, riešili prípadové štúdie pre firmy s možnosťou ich návštevy a konzultácie s manažérmi. Keďže sme pracovali prevažne v tímoch, napomohlo mi to rozvinúť medziľudské zručnosti, a efektívne komunikovať a spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr, nehovoriac o zlepšení v anglickom či francúzskom jazyku. Štúdium bolo zamerané najmä na praktickú stránku podnikania, simulácie a prípadové štúdie zo skutočných firiem. Súčasťou štúdia bola aj 3-mesačná stáž v podniku, ktorú som absolvovala v Južnej Austrálii, a po absolvovaní ktorej som sa vrátila späť do Štrasburgu na záverečné štátne skúšky. V marci 2016 nás čakajú promócie, kde nám bude udelený diplom z tejto univerzity.
I keď štúdium v zahraničí bolo finančne náročné, štipendium z programu SAIA mi pomohlo pokryť všetky životné náklady. Taktiež bolo možné využiť financovanie z programu Erasmus. Podobnú skúsenosť určite odporúčam všetkým, ktorí majú záujem o danú problematiku, chcú zažiť nové skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky či odlíšiť sa od ostatných absolventov na trhu práce pri hľadaní zamestnania. 

  

Denisa Uhliarová - Ústav orientalistiky SAV a pobyt v Indii

    V rámci môjho doktorandského štúdia na Ústave orientalistiky SAV som strávila 2. ročník na výskumnom pobyte v Indii. Výskumný pobyt bol nevyhnutnou súčasťou výskumu pre tému mojej dizertačnej práce (Medzi tradíciou a modernitou: Kmene Bhílov severného Gudžarátu v transformačnom procese modernizácie), ktorá v sebe kombinuje výskumné metódy sociálnej a kultúrnej antropológie. Výskumný pobyt som absolvovala v spolupráci s mimovládnou organizáciou Bhasha Research and Publication Centre a Adivasi Academy, ktorá je kľúčovou organizáciou pre výskum a rozvoj kmeňov nielen v danom regióne, ale v Indii vôbec. 7-mesačný výskumný pobyt podporený štipendiom NŠP SR mi priniesol v rámci profesionálnej existencie neskutočný objem materiálu na spracovanie k mojej diz. práci, materiál na publikovanie, možnosť vytvoriť dokumentárny film o skúmanej problematike, cenné kontakty ... na osobnostnej stránke mi pobyt v Indii priniesol možnosť spoznať zaujímavých ľudí, miesta, obohatil moje zmysly a priniesol víziu do budúcnosti pre moje ďalšie pôsobenie.

Boris Brunner - zvolil Rakúsko

     Krajinu Rakúsko, v ktorej som absolvoval výskumný pobyt, som si zvolil kvôli dobrej znalosti tamojšieho prostredia, znalosti reči a na základe skúseností ľudí, ktorí tiež študovali alebo pracovali v Rakúsku.

Prečo ste si zvolili danú univerzitu?
Hlavné dôvody voľby boli dva. S mojím zahraničným vedúcim som mal rozbehnutú predchádzajúcu spoluprácu a výskumný pobyt na jeho pracovisku (TU Wien) nám obom pomohol. Druhý dôvod bolo vybavenie univerzity, ktoré bolo presne také, aké som potreboval. Ďalší dôvod bolo veľmi dobré meno univerzity v oblasti môjho výskumu.

Čo Vám priniesol štipendijný pobyt v zahraničí?
Najväčším prínosom bolo zrýchlenie a zefektívnenie mojej práce. Rovnaký výskum by bolo možné urobiť aj na mojom domovskom pracovisku, ale vďaka vybaveniu, ktoré som mal k dispozícii, som výskum úspešne ukončil oveľa rýchlejšie. Ďalším veľkým prínosom boli kontakty na ľudí, s ktorými som spolupracoval, alebo sa s nimi len stretol. S niektorými som v kontakte dodnes. V neposlednom rade pobyt v zahraničí človeka núti byť viac v strehu a musí skoordinovať aspoň v mojom prípade oveľa viac vecí. Tento typ skúseností je veľmi užitočný skoro vždy a všade.

 

Diana Krajňáková - Univerzita v Ľubľane, Slovinsko; program CEEPUS

     Výber Univerzity v Ľubľane v Slovinsku ako miesta môjho štipendijného pobytu bol predovšetkým motivovaný vedeckými záujmami, keďže sa táto univerzita ako jedna z mála venuje rovnakým výskumným oblastiam, ktoré analyzujem v budúcej dizertačnej práci. Univerzita mi ponúkla výborné podmienky na štúdium a výskum, ale hlavne neoceniteľné konzultácie s odborníkmi na danú problematiku. Každý štipendista má okrem vzdelania možnosť počas pobytu spoznávať nových ľudí, zdokonaliť sa v cudzom jazyku, spoznať novú kultúru a v neposlednom rade získať cenné skúsenosti využiteľné v budúcnosti.

 

Mia Copiková - na Univerzite Trier v Nemecku s pobočkou v Idar-Oberstein

     Vybrala som si Univerzitu Trier v Nemecku s pobočkou v Idar-Oberstein. Geografická poloha nebola ničím zaujímavá z môjho pohľadu, práve naopak mesto, v ktorom som študovala je ponorene v rozsiahlej zalesnenej neplodnej oblasti stredozápadného Nemecka, s ťažkým prístupom k väčším mestám. Hlavným a najväčším dôvodom bolo, že táto univerzita sa špecializuje na umelecký šperk a kamene. Takúto špecializáciu nemá žiadna univerzita v Európe. Práve drahé kamene sú už niekoľko storočí doménou Idar-Oberstein a koncentrovalo sa tam aj množstvo firiem, ktoré sa drahým kameňom venujú. Mali sme možnosť navštíviť firmy, ktoré rozvíjajú tradičné opracovanie kameňov, ale aj firmu, ktorá kultivuje syntetické rubíny. Škola bola vybavená technológiami na opracovanie kameňov - rytie, rezanie, brúsenie, vŕtanie, leštenie, pieskovanie, gravírovanie. A všetky tieto postupy som si vyskúšala aj v praxi. Výnimočnosť školy bola aj v tom, že bola v anglickom jazyku a tým prilákala ľudí z celého sveta a tak sme si mohli vymeniť skúsenosti medzinárodne. V započatom úsilí o vdychovanie duše kameňom chcem určite pokračovať. Postupne budem hľadať možnosti ako si zariadiť brusiarsku dielňu. 

Ďakujem ešte raz za túto možnosť. 

 

Ondrej Veselý - štúdium u Giampaola Bandiniho

    V letnom semestri akademického roku 2015/2016 som mal vďaka Národnému štipendijnému programu možnosť študovať u Giampaola Bandiniho, gitaristu a pedagóga, rešpektovaného vo svetovom meradle. Ako študent programu, ktorý okrem pedagogického smeru obsahuje aj zručnosti umelecké, som stál pred problémom získania akceptačného listu zo strany európskych vzdelávacích inštitúcií. Problémom je forma výučby, ktorá pri umeleckých zameraniach prebieha zväčša individuálne. Akceptovanie hosťujúceho študenta znamená pre prijímajúcich pedagógov zvýšenie časovej záťaže a pre prijímajúcu inštitúciu problém s finančnou dotáciou hodín.

Po náročnom lobovaní som vybojoval šancu študovať na Istituto di studi musicali Luigi Boccherini v talianskej Lucce. Hlavným impulzom pre voľbu bol práve pedagóg G. Bandini a moje vedomosti o jeho umeleckých a pedagogických kvalitách. Pre študentov hudby je bežné vyberať si školy podľa vlastných preferencií, zameraných najmä na pedagógov. História hudby, tak úzko spätá s Talianskom, prirodzene, saturovala moje motivácie vycestovať na tento štipendijný pobyt.

Okrem získania nových vedomostí, zručností, odborných kontaktov a publikácií musím vyzdvihnúť i šancu spoznať v Lucce miestne reálie, možnosti a metódy edukácie, kultúrny a spoločenský život, svetonázor na národy a etniká diverznej/bohatej spoločnosti. Z pobytu som odchádzal plný inšpirácií, ale aj presvedčený o hodnotách života na Slovensku. 

 

Lenka Repková - si krajinu  študijného pobytu vybrala Kanadu

     Prvou myšlienkou prečo ísť do Kanady bolo, že je to neuveriteľná krajina plná možností. Či už sa týka objavovania krajiny samotnej, ale predovšetkým plná príležitostí pracovných. V mojom prípade som najskôr prešla zoznam univerzít s ktorými moja univerzita (STU- FCHPT) spolupracuje. Na základe toho som vedela aké univerzity a mestá v Kanade vôbec existujú. Po dohovorení s profesorom danej univerzity bolo jasné, že s podporou Národného štipendijného programu si budem môcť dovoliť na toto miesto prísť. Kanadská univerzita, na ktorej som ja študovala sa volá University of Alberta, Edmonton a stážovala som tam v mikrobiologickom laboratóriu. Prečo som vôbec chcela ísť? V prvom rade načerpať skúsenosti,  vidieť ako systém funguje v inej krajine, vyskúšať si prácu v modernom špičkovom laboratóriu a samozrejme zlepšiť si jazyk. Môj študijný pobyt mi priniesol hlavne obrovské rozšírenie rozhľadu v rámci všetkým oblastí. Z jednej strany ako stážistka som pracovala na svojom vlastnom projekte, za ktorý som bola zodpovedná a na záver som musela získané výsledky odprezentovať pred profesormi a študentmi celého ročníka, čo bola zaujímavá skúsenosť. To, že som sto percent svojho času komunikovala v angličtine a musela sa orientovať v odborných témach ani nemusím hovoriť. Ďalej kultúra krajiny, správanie ľudí a celkový prístup ma taktiež naučil mnohému. Rôznorodosť ľudí, národov je niečo na Slovensku nevídané ale človek sa rýchlo asimiluje a uvedomí si, že rozdielna pleť, výzor, pôvod nie sú vôbec dôležité, veď všetci sme len ľudia. Teda Kanada mi dala neskutočne veľa a nikdy nebudem svoje rozhodnutie ísť tam banovať!

 

Lucia Martinčeková - na University of Wisconsin-Madison

Moja voľba krajiny štipendijného pobytu priamo závisela od voľby univerzity. Nakoľko sa od bakalárskej práce venujem problematike odpustenia, chcela som získať vzdelanie od Dr. Roberta Enrighta, ktorý je profesorom na University of Wisconsin-Madison a zakladateľom Medzinárodného inštitútu odpustenia. Na UW-Madison som sa chcela venovať výskumu v dizertačnej práci, a to testovať efekt terapie odpustením u rodičov po strate dieťaťa. A čo mi štipendijný pobyt priniesol? Bola to pre mňa významná skúsenosť, a to ako z hľadiska vzdelávacieho a profesionálneho, tak z hľadiska osobného. Zrealizovala som výskum k dizertačnej práci pod vedením odborníkov v danej oblasti, zlepšila si anglický jazyk, získala som cenné profesionálne kontakty a skúsenosti, získala vedomosti z problematiky cez prednášky a semináre. Verím, že tieto vedomosti budem môcť aplikovať ďalej a priniesť terapiu a edukáciu odpustením aj na Slovensko. Okrem vedomostí mi však pobyt pripomenul dôležitosť pokory pri práci s ľudským utrpením, ako aj dodal odvahu realizovať práve tie sny z ktorých má človek najväčší strach. Ďakujem Národnému štipendijnému programu za túto príležitosť.

 

 Daša Pauliková - na ETH Zürich

Švajčiarsko, ako jedna z najvyspelejších krajín v environmentálnych otázkach na svete, vysokou angažovanosťou občanov, ako aj aktívnou spoluprácou s Európskou úniou v tejto problematike, predstavuje ideálnu krajinu pre štúdium environmentálnych vied.

Podčiarkujú to aj výsledky z najnovšieho medzinárodného hodnotenia QS World University  2016, podľa ktorého je ETH Zürich (spolu s univerzitou Oxford) na 6. mieste v odbore Environmentálnych vied na svete. Táto univerzita ponúka nepredstaviteľné možnosti na výskum, aj napriek tomu, že má v porovnaní s inými prestížnymi univerzitami takmer zanedbateľné školné, vďaka čomu je prístupná každému. 

Počas študijného pobytu som zistila, aké dôležité je orientovať výučbu na získanie praktických skúseností a aké podstatné je rozvíjanie samostatného myslenia študentov na rozdiel od nezmyselného učenia sa definícií. Skúšky spočívali v riešení reálneho problému, v ktorom sme museli implementovať všetko, čo sme sa za semester naučili. Tento systém bol veľmi motivujúci, keďže bolo hneď vidieť reálny význam toho, čo sa študent učí.

Túto skúsenosť by som vrelo odporučila všetkým, ktorí majú dostatok pevnej vôle, chuť na nové dobrodružstvo a hlavne túžbu dotiahnuť to ďalej.

        

Filip Bandurčin  študijný pobyt na Univerzite umení v Poznani Poľsko.

Prečo som si zvolil danú krajinu

Poľsko som si zvolil hlavne z hľadiska zaujímavých ponúk univerzít v odbore, ktorý študujem (výtvarné umenie). Krajina mi ponúkla pestré zastúpenie v každej výtvarnej disciplíne. Krajina má taktiež veľmi bohatú a zaujímavú históriu a podľa toho som taktiež plánoval svoje výlety popri štúdiu na univerzite.

Prečo som si zvolil danú univerzitu

Ako som spomenul v prvej časti Poľsko som si zvolil z hľadiska pestrého výberu univerzít, ktoré by som mohol v krajine študovať. Univerzitu v Poznani som si zvolil (po dlhšom zvažovaní a výbere) pre jej naozaj zaujímavé študijne programy a jednotlivé ateliéri. Po zhliadnutí portfólia tejto univerzity som bol milo prekvapený rozmanitosťou prác, ich profesionalitou a iným pohľadom na problematiku umenia, ktorú táto škola bezpochyby ponúka. Po jednosemestrálnom pobyte som si tieto počiatočné dojmy nepochybne len potvrdil.

Čo mi priniesol študijný pobyt v zahraničí

Študijný pobyt mi priniesol veľmi veľa pozitívnych aspektov do môjho či už profesijného ale taktiež aj osobného života. Pocítil som to na rozvoji svojej výtvarnej identity a pohľade na vlastnú výtvarnú tvorbu a taktiež na tvorbu iných. Bolo to obdobie vyskúšania si mnohých nových a zaujímavých vecí. Zoznámenie sa cudzou na taktiež v niečom blízkou poľskou kultúrou. Navštívenie mnohých zaujímavých miest počas výletov, ktoré sme často podnikali. Spoznal som mnoho nových ľudí a nadviazal nové profesijné kontakty. Taktiež to zanechalo stopu na rozvoji mojej vlastnej osobnosti . Študijný pobyt v cudzej krajine je naozaj vec, ktorú môžem každému vrelo odporučiť a každý by si ju mal za štúdium minimálne raz zažiť.

 

 

 

 

 

 

 

Partners

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK