doktorand1Mgr. Vincent Bujňák
absolvent Právnickej​ fakulty​ Univerzity Komenského v Bratislave,
v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu
na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

 

PREČO STE SA ROZHODLI ŠTUDOVAŤ UVEDENÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR?
Tých dôvodov bolo určite viac, ale najvýznamnejším sú životné skúsenosti našej rodiny počas komunistického režimu – vyvlastňovanie a perzekúcia za to, že pradedo zakladal po vojne vo svojej obci pobočku demokratickej strany, násilná kolektivizácia, pokusy o nútené vysťahovanie z dôvodu rusínskej národnosti, zaraďovanie do tzv. pomocných technických práporov (PTP), utajované krstenie detí a obava z udania a vyhodenia z práce... Už keď som o tom ako chlapec počúval, uvedomoval som si, aké nebezpečné je, keď sa štátna moc utrhne z reťaze, a k občanom sa správa ako ku figúrkam. Chcel som sa dozvedieť, čo sa s tým dá robiť, ako sa voči niečomu podobnému brániť. Rozmýšľal som o tom, aké nebezpečenstvo predstavuje „veľký" štát. To ma postupne priviedlo k zákonom a k túžbe po štúdiu na právnickej fakulte.

ČO SI MYSLÍTE O SVOJOM VÝBERE TERAZ?
Počas štúdia na právnickej fakulte sa mi ani raz nestalo, že by som svoje rozhodnutie ľutoval. Práve naopak, bol som šťastný, že sa už nemusím učiť veci, ktoré ma vôbec nezaujímajú. Som vďačný Právnickej fakulte UK v Bratislave, že mi umožnila profesionálne rásť. Na fakulte som sa stretol s tým, že študent má možnosť si vyskladať predmety podľa toho, čo ho zaujíma. Kto má záujem o Erasmus a absolvovanie štúdia na zahraničnej škole, má na výber z najväčšieho počtu škôl spomedzi slovenských právnických fakúlt. Ako študenti sme boli povzbudzovaní k zapájaniu sa do mimoškolskej činnosti (napríklad ŠVOČ) a pedagógovia oceňovali, keď sme popri štúdiu získavali prax aj v rámci pracovných skúseností. Zároveň sme boli vyzývaní, aby sme dávali návrhy na zlepšenie fungovania fakulty a nebáli sa vyjadriť svoj názor. Na fakultu preto nemôžem povedať krivého slova.

ČO BY STE PORADILI ŠTUDENTOM, KTORÍ UVAŽUJÚ O ŠTÚDIU PRÁVA?
Učte sa, nebuďte flákači - čas je drahocenný, nepremárnite ho!

 

 

Partners

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK