line

Zoznam vystavovateľov


Advantage Austria  

University of Applied Sciences BFI Vienna
Salzburg University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Wiener Neustadt 
Carinthia University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Upper Austria
University of Applied Sciences for Management & Communication
New Design University
ÖHV-TRAINEE Tourismuskolleg
Österreich Institut Bratislava s.r.o.
Tourismusschulen Bad Gleichenberg
WU Wirtschaftsuniversität Wien

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Anglo- American University , Prague

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

České vysoké učení technické v  Praze

Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Fakulta dopravní
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta informačních technologií

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta EU
Obchodná fakulta EU
Fakulta hospodárskej informatiky EU
Fakulta podnikového manažmentu EU
Fakulta medzinárodných vzťahov EU
Podnikovohospodárska fakulta EU

Fulbright Commission

HTMi-Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland

Information Planet 
oficiálne zastupuje v SR nasledovné vzdelávacie inštitúcie:

Dánsko:
Copenhagen Business Academy, KEA - Copenhagen School of Design and Technology, Aalborg University, UCN - University College Northern Denmark, VIA University College, Business Academy Aarhus, Lillebaelt Academy, ZIBAT – Zealand Institute of Business and Technology, IBA- International Business Academy

Holandsko:
The Hague University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Science, Saxion University of Applied Sciences, HZ university of Applied Sciences

Anglicko:
Anglia Ruskin University, Brunel University London, Cambridge Ruskin International College, London Brunel International College, Coventry University, Middlesex University London, De Montford University, Northumbria University, Ulster University London, University of Gloucestershire, Bath Spa University, Queen´s University Belfast, University of Stirling, University of Exeter, Newcastle University London, Glasgow Caledonian University, The University of Law, University of Roehampton, Hult International Business School, GSM London, University of East Anglia, St. George’s University of London, Condé Nast College of Fashion and Design

Švédsko:
Jönköping International Business School (JIBS), School of Engineering, Jönköping University (JTH), Malmö University

Institut Francais de Slovaquie

INTERSTUDY Bratislava
oficiálne zastupuje v SR vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie:

Veľká Británia
Anglia Ruskin University, British & Irish Modern Music Institute, Canterbury Christ Church University, City University London, Coventry University, De Montfort University, London Metropolitan University, Middlesex University London, New College of the Humanities London, Nottingham Trent University, SAE Institutes, Sheffield Hallam University, Southampton Solent University, Swansea University, University of Bedfordshire, University of Birmingham, University of Central Lancashire, University of Derby, University of Essex, University of Hertfordshire, University of Liverpool, University of Portsmouth, University of Roehampton, University of South Wales, University of Sunderland, University of Westminster, University of the West of England Bristol, University of Winchester, University of Worcester

 Dánsko
VIA University College Horsens a Aarhus, VIA Design Herning, Business Academy Aarhus, International Business Academy Kolding, Copenhagen School of Design and Technology, University College of Northern Denmark, Zealand Institute of Business and Technology, Dania Academy of Higher Education

 Holandsko
University of Groningen, Hague University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Sciences, Saxion University of Applied Sciences, Inholland University of Applied Sciences

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta
Hudební fakulta  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Teologická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta

Kancelária veľvyslanectva Kanady

Masarykova univerzita Brno

Právnická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií  

Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Lesnická a drevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta - samostatná expozícia
Zahradnická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Institut celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha

ModʽSpe Paris Central Europe
Fashion Business School


Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta psychológie
Fakulta práva
Fakulta informatiky

Prague College

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov

SAAIC -Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Slovenská akademická informačná agentúra

SCIO, s.r.o., Praha

SciencesPo France

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnicka fakulta STU v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ústav manažmentu 

Slovensko -francúzsky univerzitný inštitút, Banská Bystrica

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií
Fakulta umení
Letecká fakulta

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta priemyselných technológií

TREND

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Právnická fakulta
Teologická fakulta  

TOUCH IT

UNILINK - Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii
oficiálne zastupuje v SR nasledovné vzdelávacie inštitúcie:

Anglia Ruskin University, Arts University Bournemouth, Bangor University, University of Bedfordshire, University of Birmingham (magisterské odbory), Birmingham City University, BPP University, The University of Bradford, British & Irish Modern Music Institute (BIMM), Brunel University London, Buckinghamshire New University, University of Central Lancashire (UCLAN), University of Chichester, Coventry University, University for the Creative Arts (UCA), University of Cumbria, University of Derby, The University of Essex, Falmouth University, The University of Gloucestershire, University of Greenwich, University of Hertfordshire, The University of Huddersfield, University of Lincoln, The University of Liverpool, Liverpool Hope University, London Metropolitan University, London School of Business & Finance, London South Bank University, Middlesex University London, University of Northampton, University of Northumbria, Plymouth University, University of Portsmouth, Regent's University London, Richmond, The American University in London, Royal Agricultural University, The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Sheffield Hallam University, University of South Wales, Southampton Solent University, University of Suffolk, University of Sunderland, Swansea University, Teesside University, University of the West of England, Bristol (UWE), The University of West London, University of Winchester, University of Worcester


University College Birmingham

Hospitality & Tourism Management
Sport & Fitness studies
Business Enterprise
Events Marketing Management
Special Hair & Media make-up
Culinary Arts
Airport & Airline management
Health & Social care
Childhood studies

University of New York in Prague

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd
Matematicko – fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Pedagogická fakulta
Farmaceutická fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Jesseniova lekárska fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné výchovy
Právnická fakulta
Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta ekonomicko - správní Fakulta filozofická
Fakulta chemicko - technologická
Fakulta restaurování
Fakulta zdravotnických studií
Ústav elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Univerzitní institut  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Vysoká škola báňská - TU Ostrava

Ekonomická fakulta
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Ústav humanitných a technologických vied
Ústav občianskej bezpečnosti
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti
Ústav celoživotného vzdelávania

Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/ City University of Seattle

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury
Fakulta chemická
Fakulta podnikatelská
Fakulta stavební
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarních umění
Ústav soudního inženýrství 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta humanitných vied
Fakulta špeciálneho inžinierstva
 

line

Harmonogram prezentácii vystavovateľov

Semináre sú jednou zo sprievodných  akcií veľtrhu, na ktorom sa prezentujú vystavovatelia, mimo výstavného stánku. Konajú sa v menšom prednáškovom priestore. Prezentáciu vedie zástupca inštitúcie, odborník. Návštevníkov informuje o najnovšom vývoji, možnostiach, ktoré prezentovaná inštitúcia ponúka. 

Program sprievodných seminárov
utorok 9.10.2018
Sekcia A Sekcia B
10:30 - 10:55tttt
11:00 - 11:25ttt
11:30 - 11:55oioi
12:00 - 12:25UUU
12:30 - 12:55tttt
13:00 - 13:25zzzz
10:30 - 10:55Test
11:00 - 11:2515
11:30 - 11:55Name of presentation, Company name
12:00 - 12:25 -
12:30 - 12:55 -
13:00 - 13:25Daniela Eng
streda 10.10.2018
Sekcia A Sekcia B
09:30 - 09:55 -
10:00 - 10:25 -
10:30 - 10:55 -
11:00 - 11:2516
11:30 - 11:55 -
12:00 - 12:25 -
12:30 - 12:55Daniela Eng
13:30 - 13:25 -
09:30 - 09:55 -
10:00 - 10:25 -
10:30 - 10:55 -
11:00 - 11:25 -
11:30 - 11:55 -
12:00 - 12:25 -
12:30 - 12:55 -
13:00 - 13:25ttt
štvrtok 11.10.2018
Sekcia A Sekcia B
09:30 - 09:55 -
10:00 - 10:25 -
10:30 - 10:55Daniela Eng.
11:00 - 11:2517
09:30 - 09:55 -
10:00 - 10:25rrr
10:30 - 10:55názov prezeuuuntácie, resp. názov firmy
11:00 - 11:25 -
line

Objednávka služieb pre školy

POZVÁNKA pre pedagóga

Pedagóg má vstup na veľtrh zdarma, po vyplnení formulára "POZVÁNKA pre padagóga".   Po odovzdaní  formulára do pokladne veľtrhu bude pedaógovi vydaná  voľná vstupenka. 

line

Užitočné informácie

Miesto konania:  AEGON aréna, Príkopová 6, 831 03 Bratislava

Otvorenie veľtrhu pre pozvaných hostí:     9.10.2018   9.00 h
Otváracie hodiny pre verejnosť:      9.10.2018 10.00 h - 16.00 h
    10.10.2018   9.00 h - 16.00 h
    11.10.2018   9.00 h - 14.00 h

line

Deň a hodinu návštevy veľtrhu odporúčame zvoliť podľa vašich dopravných možností. Najväčší nápor návštevníkov je hneď na začiatku návštevných hodín. Odporúčame návštevu naplánovať s prihliadnutím na uvedenú skutočnosť a podľa programu sprievodných seminárov.

SEMINÁRE A DISKUSNÉ FÓRA sa uskutočňujú v priestoroch veľtrhu, ktoré sa nachádzajú v rámci výstaviska.
Každý návštevník veľtrhu má vstup na seminár voľný, na základe zakúpenej vstupenky.
Semináre sú sprievodnou akciou veľtrhu a neovplyvňujú prítomnosť vystavovateľov. Vystavovatelia sú k dispozícii vo svojich výstavných stánkoch v priebehu všetkých dní konania veľtrhu.

VSTUPNÉ - 2 €

Návštevníci  veľtrhu môžu si zakúpiť vstupenky:
Individuálne -  priamo v pokladni výstaviska.
Pedagóg - má vstup na veľtrh zdarma, predložením Pozvánky pre pedagóga, ktorú odovzdá do pokladne veľtrhu a bude mu vydaná voľná vstupenka.
Návštevníci s preukazom Znížená práceschopnosť (ZPS) alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) majú, po predložení preukazu, vstup na veľtrh zdarma.

Pri vstupe na výstavisko sa každý návštevník veľtrhu musí preukázať platnou vstupenkou, na kontrolu, poriadkovej alebo bezpečnostnej službe. Vystavovatelia sa preukazujú preukazom vystavovateľa.

PARKOVANIE
Ak do Bratislavy pricestujete autom alebo autobusom, v centre mesta nájdete početné podzemné a vonkajšie parkoviská. Parkovať na okraji ulice je síce povolené, avšak nezabudnite, že pri porušení parkovacích pravidiel môžete nájsť na vašom aute namontovanú papuču alebo ho odtiahne odťahová služba. Návštevníkom mesta odporúčame, aby použili jedno z mestských parkovísk.
Najbližšie parkoviská k výstavisku sú na ulici: Krížna alebo Mickiewiczova.

NA VEĽTRH MESTSKOU hromadnou DOPRAVOU
ul-li  Električky č.: 2, 4
ul-li  Autobusy č.: 53, 75, 98 vystúpiť treba na zastávke Nová doba.

SLUŽBY NA VEĽTRHU:
ul-li  Zdravotnícku službu zabezpečuje Červený kríž prostredníctvom pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci haly výstaviska, resp. majú vyčlenený priestor  v prednej časti výstavnej haly,  s označením červeného kríža.
ul-li  Poriadková a bezpečnostná služba zabezpečuje poriadok a bezpečnosť návštevníkov a vystavovateľov.  Zároveň kontroluje vstup návštevníkov na veľtrh. V prípade vyžiadania je návštevník povinný sa preukázať vstupenkou, vystavovatelia preukazom vystavovateľa.

Vzdelávacie systémy v Európe 

Partneri